Annie’s Getuigenis Pagina

Spaans / Frans / Engels


"Mijn leven kun je vergelijken met een tapijt,
rijk en koninklijk van kleur…"

 

Toen een vriend mij vroeg, om mijn getuigenis te schrijven, was mijn eerste reactie “Nee!!!!” Ik was van mening dat de tijd nog niet rijp was om dat te doen. Ik dacht dat het belangrijker was om mijn pagina’s het verhaal te laten vertellen, en Gods woord alleen te laten staan. Ik wilde het verleden niet oprakelen, wilde het niet verwerken, maar de Heere gaf mij de drang om mijn getuigenis te schrijven, die ik nu graag met u wilde delen....

In de “kerk” opgroeien… ik dacht dat naar de eredienst gaan op zondag en een goed mens proberen te zijn voldoende was om “me in de hemel te krijgen”, totdat iemand me liet lezen wat de Bijbel zegt in:

EfeziŽrs 2: 8 & 9: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Toen kreeg ik pas door wat de Bijbel echt zei. Het was of iemand een lamp aandeed in een donkere kamer. Ik was een ongelovige Thomas en ik wilde niet horen wat anderen dachten… maar nu wilde ik dat iemand me meer liet zien wat de Bijbel te zeggen had. Ik was nogal overrompeld door die ontdekking. Ik vond het verbazingwekkend om het vers in zijn werkelijke betekenis te zien, naar bleek voor de eerste keer.

Toen ik besefte wat GENADE betekende (te weten: Gods Rechtvaardigheid als verdienste van Christus), accepteerde ik Jezus als mijn redder. Genade was niet: goed of goed genoeg zijn… want als ik in de hemel zou arriveren en God zou mij vragen waarom Hij me binnen moest laten…wat zou ik moeten zeggen? Het was niet om wat ik gedaan zou hebben… het was een Gift van God… niet de werken of goede daden. Ja, toen realiseerde ik pas, dat zonder de komst van Christus naar de aarde en Zijn dood aan het kruis, om de volledige straf te dragen, ik geen recht had om de hemel binnen te gaan. Hij stierf ook voor mij. Hoe genadig was Hij…

Wij worden allen op het plateau van de pottenbakker gezet, en door Hem gevormd…

 

Klaagliederen 4:2 "De kinderen van Sion, zo kostbaar, eens opwegend tegen gelouterd goud, hoe zijn zij geacht als aarden kruiken, het werk van pottenbakkershanden!"

Rom 9:21 "Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?"

Jes. 64:8 "maar nu, Heere, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand."

Jes. 48: 9 "Om Mijns Naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van Mijn lof bedwing ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien."

Jes. 48:10 "Zie, Ik heb U gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende."

Zach. 13:9 "Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Heere is Mijn God."

 

"Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik uw inzettingen zou leren."
~Psalm 119:71~

De afgelopen paar jaren van mijn leven waren te vergelijken met de "jaren van Job" uit de Bijbel, waarin ik in vele opzichten heb verloren. Ik treed hierover niet in details, dan zou ik God de eer niet geven. Belangrijker dan alle details is het feit dat Hij bij mij bleef in deze verschrikkelijke periode, waarbij het leek dat iedereen mij in de steek liet.

 Een verlies wil ik toch met u delen. Mijn jongere, enige broer "Billy" kwam om in een tragisch auto ongeluk op 28 februari 1996. En sinds die dag is niets meer hetzelfde.

 

William A. Spencer
“Bill”
1 november 1963 – 28 februari 1996
Leven in de harten van degene die je
achterlaat is niet sterven.
~Robert Orr~

 

Ik weet dat Billy in de hemel is en dat ik hem weer zal zien. Ik ben de Heere dankbaar voor deze zekerheid. Maar… dood en rouw komen nooit verwacht…., zeker niet op zo’n jonge leeftijd…. Toen Billy doodging werd mijn leven op zijn kop gezet. Ik wist dat ik Christen was, maar het was tijd om mijn geloofsleven te herevalueren. Te bepalen wat ik werkelijk geloofde en waarom er bepaalde vragen op mij afkwamen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in mijn leven heb ik altijd geworsteld om er controle over te krijgen. Dus als ik God vertrouw en Hem echt vertrouw… dan heeft Hij controle over mijn leven, of ikzelf. Er is geen tussenweg. Kan ik werkelijk op Hem bouwen in alles? Had ik werkelijk andere mensen nodig, die mij goedkeurden en van mij hielden?  Was het werkelijk okť om helemaal alleen te zijn? Maakte het wat uit wat andere mensen dachten of zeiden?  Eerlijk…ja, ik ben waarschijnlijk te gevoelig… en ik wil dat iedereen mij aardig vind…maar was dat reŽel… en was dat wat God wilde? Ik heb een hoop geleerd, doordat ik veel in mijn leven heb verloren. Ik heb geleerd dat alleen God ons hart kent en onvoorwaardelijk van ons houdt. Mensen stellen ons teleur en falen, want ze zijn maar mensen.

 

"Rouw is een proces waarin we leren het verlies te verwerken en op waarde te schatten, zodat ons leven door kan gaan. Zoals het lichaam geneest van een snee, zo gebruikt de geest het rouwproces om de geraakte delen van de ziel te genezen. Het is alsof rouw de korst is van een wond, die genezing behoeft."
~Ds. Leigh Early~

 

Een vers dat zich iedere keer herhaalde in mijn hoofd was Johannes 3:16…“Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe…” Billy liet een moeder en vader, twee zussen, een nichtje en twee neefjes achter… en een zoon. Een zoon, zo jong…zou hij zijn vader ooit herinneren? Iemand zei;” God zou een zoon zijn vader niet ontnemen… en Billy zou nooit zijn zoon verlaten.”…maar het vers kwam iedere keer terug…dat als God Zijn eigen Zoon gaf… Hij wist wat hij deed, toen Hij Billy thuishaalde, daar ben ik van overtuigd.

Toen Billy was overleden ontvingen we vele telefoontjes van zijn vrienden. Ze zeiden: “We weten dat Billy Christen was en wij willen graag weten hoe wij Christen kunnen worden. Zelfs in deze tragedie gebruikte God Zijn Voorzienende Hand om meer zielen naar het Hemelse Koninkrijk te leiden. De engelen zongen die dag!

 


Als tranen een ladder konden bouwen,
En herinneringen een laan waren,
Dan zou ik direct naar de hemel lopen,
Om je terug naar huis te brengen.
Geen woorden van vaarwel werden gesproken
Geen tijd om dag te zeggen,
Je was weg, voor ik het wist
En alleen God weet waarom.
Mijn hart doet nog steeds pijn in mijn verdriet,
En in het geheim rollen de tranen…
Wat het is om jou te verliezen
Zal nooit iemand weten
~Anoniem~

 

Het waren de bijbelteksten die ik “verborgen had in mijn hart”, die mij voedde en mij vernieuwden. Wees vol moed… de Heere zal je niet leiden naar waar Zijn Genade het je niet toestaat. En nu…kan ik met mijn hele hart zeggen…”Waar Hij mij leidt…ik zal volgen”.

 

Mijn leven is als een kleed, dat wordt geweven…
door de Heere en door mij…
Ik kan de kleuren niet kiezen,
De enige die doorwerkt is Hij.


Vaak weeft Hij lijdensdraden in
En ik, in domme trots
Vergeet dat Hij de bovenkant ziet
En ik de onderkant…


Pas als het weefgetouw stil staat
En de draden geweven zijn
Zal God het tapijt laten zien
En de reden uitleggen waarom.


De donkere draden zijn net zo hard nodig
In de vakkundige hand van de Wever
Als de draden van goud en zilver
In het patroon dat Hij heeft gepland.
~~ Grant C. Tullar (vrij vertaald)~~

 

Hier volgt een liedje, dat de hele dag in mijn hoofd speelde,
toen ik deze pagina voor u voorbereidde....


Iets moois, iets Goeds
Al mijn verwarring begreep Hij
Al wat ik Hem geven kon was gebrokenheid en pijn
Maar Hij maakte iets Moois van mijn leven
~ Bill en Gloria Gaither ~

 


Wel… dit kwam direct van de Heere… vermoedelijk had iemand het nodig dit te horen. Ik hoop dat deze pagina tot ere van God is en de “harten zegent” van hen die dit lezen. Het onderstaande vers zegt dit alles:

 


"Geloofd zij de god en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van
onze barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al
onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met
de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden."
2 KorintiŽrs 1:3-4

 

RSD ~ Reflex Sympathetic Dystrophy

Ik heb RSD. RSD is een syndroom wat nog steeds door veel artsen wordt onderkend. Een constante pijn, in de spieren, die naar verloop van tijd erger kan worden. In mijn situatie zit enige verbetering, maar dat is meer uitzondering dan regel. Ik heb nog steeds de symptomen, en problemen met beide armen. Maar… dat is een lang verhaal en iets voor een andere keer…

Dank U Heere! Ik ben verbaasd en vereerd dat U mij kunt gebruiken om andere mensen hoop te geven met mijn pagina’s, ondanks mijn persoonlijke toestanden. Maar de Genade van God is voor mij genoeg.

Om meer over deze ziekte te weten te komen, kunt u klikken op:
Annie's Chronic Pain/Illness Page (nog niet in het Nederlands)

en de volgende Engelstalige sites:
DKEGA's RSD Awareness Page: - Karen heeft hier een buitengewoon staaltje werk geleverd. Ik wou dat ik deze praktische informatie had, toen bij mij de diagnose gesteld werd. (in het Engels)
Melinda's
RSD and Me Page – Zij heeft RSD in haar been, maar de Heere heeft dit gebruikt om een gemeente te stichten voor diegene die met chronische pijn te kampen hebben. Hier zijn ook plaatjes bij, deze site is ook in het Engels.


2/12/02 - I am even more excited and amazed at what the Lord is doing with my pages. Yesterday I got an email from a Christian from The Netherlands who found my
Queen's Day page and OFFERED to translate some of my pages into DUTCH!!!! WOW isn't that exciting!!! Bianca just sent me my testimony page that she translated for me. That is this page the first one that she has translated so far. She will be working on more pages soon. Stop by and see Bianca's Home Page
&
Bianca's Bible Puzzle Page

Related Page: Annie's List of Foreign Languages Pages
Annie's "Koninginnedag - Queen's Day" Page
Bible Online in
Nederlands Link
Annie's "Pot met Goud" Pagina
Annie's "Koninginnedag" Pagina
NEW - 6/29/03 -
Annie's "Bidsprinkhaan & Ik" Pagina

Click here to go to Annie's Home Page
Annie's Home Page

Annie's Featured Holiday Page
Have a "Happy Everything"!
Annie's Holiday Page

Annie's Featured Page

Annie's "Featured Page" Page


Email Annie Page

Copyright 1997 - 2002 Annie's Home Page. All Rights Reserved.
I thank the Lord for graphics artists without them these pages would not be the same.
Please visit
Annie's List of Great Graphics Spots for a list of their links.
This site hosted by:
Christian Web Host

For a Listing of the Rest of my Pages:
Click here to go to "Annie's Directions to My House" my index page.